مقدمه‌ای بر مفاهیم علم داده (An Introduction to Data Science Concepts)
مقدمه‌ای بر مفاهیم علم داده (An Introduction to Data Science Concepts)
علمی
04 / 08 / 1399
نویسنده: انجمن علمی کامپیوتر

نویسندگان: آرش مهرزادی و میلاد گودرزی

علم داده به خودی خود عنوان گسترده‌ای است. اما با این حال، بعضی مفاهیم و اصطلاحات در آن وجود دارند که در بین دانشمندان داده، فارغ از زمینه تخصصی آن‌ها، به کرّات استفاده میشوند. بنابراین، داشتن درکی مناسب از آن‌ها میتواند پایه‌ی فهم بسیار مناسب از مفاهیم پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر را فراهم کند. این مقاله سعی بر توضیح برخی از این مفاهیم، که احتمالاً در طول کار کردن در این زمینه به دفعات آن‌ها را خواهید شنید، دارد.

 

Authors: Arash Mehrzadi & Milad Goudarzi

Data science is an extensive title on its own. There are, however, some basic terms which are frequently being used among data scientists, regardless of their field of focus. Hence, having a good insight into them could lay the foundations of an ample understanding of more advanced concepts. This article tries to elaborate on some basic concepts, which you might hear oftentimes while working in this field.

نویسندگان: آرش مهرزادی و میلاد گودرزی

علم داده به خودی خود عنوان گسترده‌ای است. اما با این حال، بعضی مفاهیم و اصطلاحات در آن وجود دارند که در بین دانشمندان داده، فارغ از زمینه تخصصی آن‌ها، به کرّات استفاده میشوند. بنابراین، داشتن درکی مناسب از آن‌ها میتواند پایه‌ی فهم بسیار مناسب از مفاهیم پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر را فراهم کند. این مقاله سعی بر توضیح برخی از این مفاهیم، که احتمالاً در طول کار کردن در این زمینه به دفعات آن‌ها را خواهید شنید، دارد.

 

Authors: Arash Mehrzadi & Milad Goudarzi

Data science is an extensive title on its own. There are, however, some basic terms which are frequently being used among data scientists, regardless of their field of focus. Hence, having a good insight into them could lay the foundations of an ample understanding of more advanced concepts. This article tries to elaborate on some basic concepts, which you might hear oftentimes while working in this field.