روز مهندس گرامی باد
روز مهندس گرامی باد
دانشجویی
05 / 12 / 1398
نویسنده: انجمن علمی کامپیوتر

+ ما جهان را می سازیم (مهندس عمران)

+ ما دنیا را به هم متصل می کنیم (مهندس ارتباطات)

+ ما قدرت های جهان هستیم (مهندس برق)

+ ما دنیا را حرکت می دهیم (مهندس مکانیک)

+ ما دنیای جادویی قدرتمند، هوشمند و با ارتباط را میسازیم (مهندس کامپیوتر)

 

روز تمامی مهندسین گرامی باد!

به امید پیشرفت در کنار هم

 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر 

+ ما جهان را می سازیم (مهندس عمران)

+ ما دنیا را به هم متصل می کنیم (مهندس ارتباطات)

+ ما قدرت های جهان هستیم (مهندس برق)

+ ما دنیا را حرکت می دهیم (مهندس مکانیک)

+ ما دنیای جادویی قدرتمند، هوشمند و با ارتباط را میسازیم (مهندس کامپیوتر)

 

روز تمامی مهندسین گرامی باد!

به امید پیشرفت در کنار هم

 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر